Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (AVB)

§ 1 SCOPE OF APPLICATION, FORM
.
.
.
1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten. Wij, Pappenverarbeitungs-Gesellschaft m.b.H., leveren onze leveringen en diensten (hierna uniform “Levering” genoemd) uitsluitend op basis van deze AVV. Wij opereren onder de volgende merknamen “Prima Welle”, “Prima Verpackung” en “Prima Logistik” (hierna uniform aangeduid als “Pappenverarbeitungsgesellschaft” voor alle drie de merken). Deze maken deel uit van alle contracten die we met onze klanten sluiten.
(2) De Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing als de klant een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. (3) De Algemene Voorwaarden zijn in het bijzonder van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van papieren verpakkingsoplossingen in verschillende productcategorieën. Tenzij anders overeengekomen, gelden de AVV in de versie die van kracht was op het moment van de bestelling door de klant of in elk geval in de versie die het laatst in tekstvorm aan de klant is meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige contracten zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeven te verwijzen. 5. Onze AVV zijn exclusief van toepassing. Uitsluitend onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden alleen onderdeel van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met hun geldigheid. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van de algemene voorwaarden van de klant. 6. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de klant met betrekking tot het contract (bijv. vaststelling van termijnen, melding van gebreken, terugtrekking of vermindering) moeten schriftelijk worden gedaan, d.w.z. in schriftelijke of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, in het bijzonder in geval van twijfel aan de legitimiteit van de persoon die de verklaring aflegt, blijven onaangetast. 7. Wij zullen de klant vooraf op de hoogte stellen van het bestaan van de verklaring. Wij stellen de klant vooraf schriftelijk of per e-mail op de hoogte van wijzigingen in deze AV. Indien de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn overeengekomen. De klant wordt apart geïnformeerd over het recht van bezwaar en de juridische gevolgen van stilzwijgen in het geval van een wijziging van de AV.
§ 2 CONTRACT
(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook als wij de klant catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – ter beschikking hebben gesteld waarop wij eigendoms- en auteursrechten voorbehouden. 2. De bestelling van de goederen door de klant is vrijblijvend. 2. De bestelling van de goederen door de klant geldt als bindend contractaanbod. Aanvaarding kan schriftelijk (bijv. door orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de klant plaatsvinden. De orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van het contract. 4. De orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van het contract. 4. In het geval dat de klant de producten, hun ontwerp en constructie wenst te wijzigen na het sluiten van het contract, vereist dit een overeenkomstige overeenkomst en een overname van de extra gemaakte kosten.
§ 3 PROCUREMENT OF PRODUCTS, FAILURE PATTERNS
.
.
(1) Voor de uitvoering van de producten zijn de referentiemonsters, die zijn opgesteld op basis van de overeengekomen specificaties en de erkende regels van de technologie, bindend. De referentiemonsters worden ter controle aan de klant voorgelegd. Als de klant geen typemonster heeft ontvangen, is de technische tekening bindend voor de uitvoering van de producten. 1. Tenzij uitdrukkelijk afmetingen zijn aangegeven, hebben de door ons gehanteerde specificaties betrekking op de binnenmaten in millimeters in de volgorde lengte x breedte x hoogte. Afwijkingen in het ontwerp van de producten in het kader van de kwaliteitstolerantie, d.w.z. de technische vooruitgang, alsmede in de handel gebruikelijke afwijkingen blijven voorbehouden. Hoofdstuk 4 en 5 van deze AGV geven nadere details over de toleranties die gelden voor afzonderlijke productcategorieën. 2. Gewichtsafwijkingen tot 10% naar boven of naar beneden worden geacht te zijn overeengekomen, tenzij in §§ 4 en 5 van deze AV anders is bepaald. De testcatalogi voor golfkartonnen dozen I. en II. Deel van de Vereniging van de Golfkartonindustrie (Verband der Wellpappen- Industrie e.V.), zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Bedrijfsnamen en bedrijfsmerken, contactadressen en bedrijfsidentificatienummers, productie- en productidentificatiegegevens alsmede andere merken en symbolen worden door ons op de producten aangebracht in overeenstemming met de desbetreffende praktijk of voorschriften en de gegeven ruimte. 4. De klant dient ons tijdig op de hoogte te stellen van het beoogde doel en het redelijkerwijs te verwachten gebruik van de te leveren producten om eventuele wettelijke etiketteringsverplichtingen te controleren. 5. Onafhankelijk hiervan is de klant als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke etiketteringseisen met betrekking tot de met onze producten te verpakken goederen en dient hij ons de betreffende eisen schriftelijk te verstrekken. Dit geldt ook wanneer, ongeacht de te verpakken goederen, op verzoek van de klant de door ons te leveren producten alleen bedrukt moeten worden met het bedrijfslogo van de klant.
div class=”elementor-widget elementor-element-598029a
§ 4 KWALITEITS- EN KWANTITEITSTOLERANTIES VOOR DE PRODUCTCATEGORIE CELLULAIRE PAPPEN
1. kwaliteitstoleranties a. Op het gebied van kwaliteitstoleranties zijn aanvullend de richtlijnen en normen van de betreffende brancheverenigingen en DIN-normen van toepassing. Voor golfkarton is dit in het bijzonder de testcatalogus voor golfkartonnen dozen uitgegeven door het Verband der Wellpappenindustrie e.V. (VDW) in de huidige geldige versie en de verdere voorschriften van de vereniging over testen en classificatie. De relevante voorschriften kunnen op verzoek aan de klant ter beschikking worden gesteld, ook in uittreksels. b. Verder vallen gebruikelijke afwijkingen in de samenstelling van het materiaal, de maatvoering, kleur, gewicht en dikte, gladheid en zuiverheid van het verwerkte papier binnen de toegestane kwaliteitstoleranties. 2. Hoeveelheidstoleranties De klant gaat akkoord met meer- en minderleveringen in de volgende mate: tot 500 stuks ± 20%; tot 3.000 stuks ± 15%; meer dan 3.000 stuks ± 10%.
§ 5 KWALITEITS- EN KWANTITEITSTOLERANTIES VOOR DE PRODUCTCATEGORIE KARTONSBORD, VOLLEDIG PAPIER EN PAPIER
.
.
1. kwaliteitstoleranties a. Op het gebied van kwaliteitstoleranties zijn bovendien de richtlijnen en normen van de betreffende brancheverenigingen en DIN-normen van toepassing. Voor de productcategorieën karton, massief karton en verpakkingspapier zijn dit in het bijzonder de kwaliteitsrichtlijnen voor de productie van vouwkarton uitgegeven door het Fachverband Faltschachtelindustrie e.V. (FFI) en/of de testcatalogi uitgegeven door het Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) en het Verband Vollpappe Kartonagen (VVK) in de respectievelijke geldige versie. De relevante voorschriften kunnen op verzoek aan de klant ter beschikking worden gesteld, ook in uittreksels. b. Bovendien vallen gebruikelijke afwijkingen in de plannings- en ontwerpfase, het lijmen, lakken, kleuren, drukken en de reinheid en stofvrijheid van karton in het bijzonder binnen de toegestane kwaliteitstoleranties. c. De hieronder vermelde afwijkingen of aanvullingen worden geacht te zijn overeengekomen in overeenstemming met het contract voor alle producten: – Gewicht per oppervlakte-eenheid: Als toelaatbare afwijkingen in gewicht en dikte zijn met betrekking tot karton, massief karton, verpakkingspapier alsmede verpakkingen van voornoemde materialen maximaal 10% daarboven en daaronder overeengekomen. De gebruikte dikte wordt bij het gewicht van de soort opgeteld. In het kader van een toelaatbare afwijking wordt bij de berekening uitgegaan van het bevestigde gewicht per vierkante meter of, indien een maximum- of minimumgewicht is overeengekomen, van het gemiddelde gewicht per vierkante meter voor de gehele levering. – Stof: Geringe afwijkingen in oppervlakte, zuiverheid, hardheid, gladheid, stofkwaliteit, stofmengsel, maatvoering, spreiding, kleur en soortgelijke factoren zijn in overeenstemming met het contract. Afwijkingen tot 10% bij leveringen met bepaalde stofmengsels en sterktes worden als gering beschouwd. – Buigsterkte: Als overeengekomen wordt beschouwd: -15% van de nominale stijfheid In het tolerantiebereik moet 95% van alle gemeten waarden boven de onderste tolerantiegrens (TU) liggen. De buigsterkte van de proefstukken moet aan beide zijden worden gemeten. De resulterende gemiddelde waarde is de buigstijfheid van het individuele monster. Test volgens DIN 53121 of DIN 53123-1. – Binnen het tolerantiebereik moet 95% van alle gemeten waarden, d.w.z. binnen +5% van de nominale dikte, worden getest volgens DIN EN 20534. d. Maatafwijkingen die overeenkomen met de erkende regels van de techniek in het kader van technisch noodzakelijke materiaal- en procesgerelateerde toleranties zijn toegestaan. 2. Hoeveelheidsafwijkingen 2. hoeveelheidstoleranties De klant gaat akkoord met meer- en minderleveringen in de volgende omvang: – voor alle producten tot 5.000 stuks ± 25% van 5.001 tot 30.000 stuks ± 20% boven 30.000 stuks ± 10%. – voor verpakkingen van karton en massief karton tot 5.000 stuks ± 25% van 5.001 tot 30.000 stuks ± 20% boven 30.000 stuks ± 10%.
§ 6 DELIVERY PERIOD, DELIVERY DEFAULT
.
.
1. De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of kan door ons worden gespecificeerd bij het aanvaarden van de bestelling. Vaste data kunnen niet worden overeengekomen. 2. als er een leveringstermijn is overeengekomen, gaat deze in met de verzending van de orderbevestiging, maar niet voordat alle productierelevante vragen zijn opgehelderd, bijv. het bestaan van officiële goedkeuringen of de druk-/stansgoedkeuring van de klant. De levertijd wordt onderbroken voor de duur van de inspectie, bijvoorbeeld van productiestalen, door de klant. De levertijd begint opnieuw te lopen als de klant na de orderbevestiging wijzigingen aanvraagt die van invloed zijn op de productietijd. Bij afhaling van de goederen door de klant geldt de levertermijn als nageleefd indien tijdig gemeld wordt dat de goederen klaar zijn voor verzending. Anders geldt de levertijd als nagekomen, wanneer wij de goederen tijdig verzenden. Als wij om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst, technische calamiteiten, personeelstekort – dat de hele branche treft – of verminderde beschikbaarheid van grondstoffen op de arbeidsmarkt) de bindende leveringstermijnen niet kunnen nakomen, stellen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte en informeren hem tegelijkertijd over de verwachte nieuwe leveringstermijn. Als de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om ons geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken; wij betalen de eventueel reeds door de klant betaalde tegenprestatie onmiddellijk terug. Als geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin geldt in het bijzonder de niet tijdige eigen levering door onze leverancier, wanneer wij een congruente afdekkingstransactie hebben afgesloten, noch wij, noch onze leverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet verplicht zijn om te leveren. 5. Het optreden van onze vertraging in de levering geldt in het bijzonder de niet tijdige eigen levering door onze leverancier, wanneer wij een congruente afdekkingstransactie hebben afgesloten, noch wij, noch onze leverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet verplicht zijn om te leveren. Het optreden van onze leveringsachterstand wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. In elk geval is echter een aanmaning door de klant vereist. 6. In geval van verzuim of nalatigheid van de leverancier is de klant niet verplicht om te leveren. (6) In geval van verzuim met slechts afzonderlijke deelprestaties gelden de daaruit voortvloeiende herroepings- of opzeggingsrechten alleen als de deelprestatie voor de klant niet van belang is. (7) De rechten van de klant op grond van § 15 van deze AGV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in het geval van een uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. door onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of nakoming achteraf), blijven onaangetast. In geval van overmacht of andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals mobilisatie, oorlog, oproer, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, natuurkrachten, tekorten aan energie, water, grondstoffen en bedrijfsstoffen, zijn wij niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of vertragingen in de levering. Overeengekomen data worden uitgesteld met de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd. Beide contractanten kunnen zich na afloop van een redelijke respijttermijn geheel of gedeeltelijk terugtrekken uit het contract voor de betreffende levering als de gebeurtenis langer dan drie maanden duurt. Schadeclaims tegen ons bestaan in dergelijke gevallen niet. Wij stellen de klant onmiddellijk na het bekend worden van een geval van overmacht op de hoogte.
§ 7 LEVERING, PASSING OF HAZARDS, ACCEPTANCE, ACCEPTANCE DEFAULT
1. in geval van overeengekomen levering geschiedt de levering af fabriek voor rekening en risico van de klant. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen evenals het risico van vertraging gaat over op de klant op het moment van verzending, zelfs als franco leveringen zijn overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, hebben wij het recht om het type verzending (in het bijzonder transportbedrijf, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen. 2. Wij hebben het recht om de verzending van de goederen zelf te bepalen. (2) Wij zijn ook gerechtigd om deelleveringen te doen, tenzij een herkenbaar rechtmatig belang van de klant zich daartegen verzet. (3) De klant gaat akkoord met meer- of minderleveringen om productietechnische redenen, de zogenaamde hoeveelheidstolerantie. Dit geldt ook voor vervangende leveringen in het kader van nakoming achteraf en in vergelijkbare gevallen. Bij deelleveringen kunnen de meer- of minderleveringen over de afzonderlijke leveringen worden verdeeld. Een hoeveelheidstolerantie van maximaal 10% wordt geacht te zijn overeengekomen, tenzij anders bepaald in §§ 4 en 5 van onze GCS. 4. In principe worden de werkelijk geleverde goederen vergoed. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overdracht over op de klant. Bij verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen evenals het risico van vertraging echter over op de klant bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien aanvaarding is overeengekomen, is dit bepalend voor de risico-overgang. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake aanneming van werk en diensten van overeenkomstige toepassing op een overeengekomen aanvaarding. 5. Indien de klant met de aanvaarding in gebreke blijft, staat dit gelijk aan overdracht of aanvaarding. Als de klant in gebreke blijft met de aanvaarding, niet meewerkt of onze levering vertraagt om andere redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, hebben wij het recht om schadevergoeding te eisen voor de hieruit voortvloeiende schade, inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten). 6. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke beschadiging van de goederen is uitgesloten. 6. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de levering gaat over op de klant zodra de klant in gebreke is met de aanvaarding. In geval van afhaling is de klant verplicht de goederen uiterlijk 2 werkdagen na het verstrijken van de leveringsdatum af te halen. Indien de goederen niet uiterlijk 2 werkdagen na het verstrijken van de leverdatum worden afgehaald, worden zij op kosten van de afnemer door de leverancier uit opslag genomen. Onderstaande kosten zijn voor rekening van de klant: – Afhalen uit opslagplaats: € 2,00 per pallet – Opnieuw klaarmaken voor afhaling: € 2,00 per pallet – Opslagkosten: € 0,15 per kalenderdag per pallet.
§ 8 PRIJZEN, BETALINGSVOORWAARDEN
.
.
1. Tenzij anders overeengekomen in individuele gevallen, zijn onze prijzen van toepassing die gelden op het moment van het sluiten van het contract, vermeerderd met de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. De prijzen gelden af fabriek (EXW delivery works volgens Incoterms® 2020) en zijn inclusief omsnoering. Vrachtkosten en kosten voor verdere verpakking, bijv. wikkelen, verzekering en andere bijkomende kosten, bijv. opslag, externe routing, tolkosten maken geen deel uit van de prijzen en worden extra in rekening gebracht aan de klant. Alle douanerechten, vergoedingen, belastingen en andere openbare heffingen zijn ook ten laste van de klant. 3. In het geval van terugkerende, te leveren producten. In het geval van terugkerende te leveren producten hebben wij het recht om onze prijzen aan te passen aan prijswijzigingen, in het bijzonder voor grondstoffen, vrachtkosten en gestegen personeelskosten, naar ons redelijk oordeel, rekening houdend met de belangen van de klant. De klant wordt door ons op de hoogte gesteld van dergelijke prijswijzigingen in tekstvorm met een redelijke vooraankondiging voordat de nieuwe prijzen worden geïmplementeerd. Als de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, kan de klant het contract met betrekking tot de betreffende producten beëindigen met een opzegtermijn van een maand op het moment van de aangekondigde implementatie van de prijswijziging. De overeengekomen prijzen zijn van toepassing tot de beëindiging van het contract. De koopprijs is verschuldigd en betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum onder aftrek van 2% korting op de brutowaarde van de goederen of netto binnen 30 dagen zonder aftrek, in elk geval vanaf de factuurdatum. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, een levering geheel of gedeeltelijk alleen tegen vooruitbetaling of het stellen van zekerheden uit te voeren. Een dienovereenkomstig voorbehoud maken wij uiterlijk kenbaar bij de opdrachtbevestiging. 5. Bij betalingen per cheque geldt de dag waarop het factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven als ontvangst van de betaling en de levering of inontvangstneming van de goederen. Disconto- en correct belaste wissels accepteren wij alleen als betaling indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Kortingskosten en kosten in verband met de inwisseling zijn voor rekening van de klant. De schuld wordt pas terugbetaald bij aflossing; kortingaftrek is uitgesloten. 7. De klant is in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is de klant in verzuim. Gedurende de verzuimperiode wordt rente berekend over de koopprijs tegen de op dat moment geldende wettelijke verzuimrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade als gevolg van verzuim te vorderen. Met betrekking tot kooplieden blijft onze aanspraak op de handelsrente voor achterstallige betalingen (§ 353 HGB) onaangetast. De klant heeft alleen recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. In geval van gebreken aan de levering blijven de tegenrechten van de klant onaangetast, in het bijzonder conform § 14 lid 8 zin 2 van deze AVG. 9. De overdracht van vorderingen aan ons blijft onaangetast. 9. De overdracht van vorderingen jegens ons wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten conform § 399 BGB. De bepaling van § 354a HGB blijft onaangetast. 10. (10) Indien na het verstrijken van de termijn van (10. Als na het sluiten van het contract blijkt (bijv. door het aanvragen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs door het betalingsonmacht van de klant in gevaar komt, hebben wij het recht om de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en ons – eventueel na het stellen van een termijn – uit het contract terug te trekken (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet te verantwoorden zaken (op maat gemaakte producten) kunnen wij de terugtrekking onmiddellijk uitspreken; de wettelijke voorschriften over de nietigheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast.
§ 9 PACKAGING & PALLETS
1. Het omsnoeren van de producten is inbegrepen in de overeengekomen prijs. Op verzoek van de klant is een uitgebreidere verpakking zoals wikkelen mogelijk. Dit en de bijbehorende berekening vereisen een schriftelijke overeenkomst. 2. Indien de producten geleverd moeten worden op herbruikbare palletten met of zonder afdekplaten, zogenaamde “transportmiddelen”, dient de klant de overeengekomen prijs te betalen. transportmiddelen moet de klant de ontvangst ervan bevestigen. Ze blijven ons eigendom, tenzij de klant ons bij levering transportmiddelen van hetzelfde type, aantal en kwaliteit in de afleverende vrachtwagen teruggeeft. Wij zullen de klant de transportmiddelen in rekening brengen, tenzij deze binnen een maand na levering franco aan ons worden geretourneerd. 3. De klant dient de transportmiddelen bij ons af te geven. 3. indien wij voor de afnemer een palletrekening aanhouden voor de aan ons toebehorende transportmiddelen, ontvangt de afnemer op verzoek maandelijks een rekeningoverzicht. 4. indien de klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van het rekeningoverzicht schriftelijk bezwaar maakt, wordt het rekeningsaldo geacht door de klant te zijn geaccepteerd. 5. de palletrekening mag in geen geval meer dan 600 pallets bedragen. 6. indien uit het rekeningsaldo een vordering van 600 pallets blijkt, wordt met de klant overlegd over het terughalen van de pallets binnen de eerstvolgende 10 werkdagen. Voor de overname van de kosten voor het terughalen van pallets gelden de volgende regels: – Als de klant de pallets niet heeft omgeruild bij de levering van de goederen, is hij verplicht het retourtransport te betalen. – Als de expediteur niet bereid was de pallets te ruilen, is hij verplicht het retourtransport te betalen. – Als noch de expediteur noch de klant bereid was de pallets om te ruilen, worden de vrachtwagenkosten naar evenredigheid aangerekend.. 6. De ontvangstbewijzen van niet-geruilde pallets dienen als bewijs van welke partij niet heeft geruild. Indien binnen 10 werkdagen na melding dat de maximale palletclaim is overschreden geen overeenstemming wordt bereikt met de klant, wordt de palletclaim automatisch berekend. Kennisgeving geschiedt door middel van een palletrekeningafschrift. 8. De vervangingsprijs op het moment van factureren is gelijk aan de vervangingsprijs. Voor de berekening van de pallets wordt uitgegaan van de vervangingsprijs op het moment van facturering.
§ 10 OPSLAG
(1) De producten worden, indien overeengekomen, na fabricage door ons of door een door ons ingeschakelde derde opgeslagen tot levering aan de klant. De maximale opslagperiode is 90 dagen, tenzij anders overeengekomen met de klant. 2. Na het verstrijken van de maximale opslagtermijn is de klant verplicht het bestelde product tegen de dan geldende prijs te betalen, mits het product tegen die tijd niet is afgeroepen, besteld of aan de klant geleverd. 3. Indien de klant verdere opslag van het product in kwestie wenst, kan een overeenkomst ter zake worden gesloten tegen een passende vergoeding.
§ 11 BEWAARBESTELLINGEN
1. De klant plaatst een voorraadorder (ook wel “blanket order” genoemd) bij de leverancier. De leverancier produceert de bestelde hoeveelheid en slaat deze op in zijn magazijn. De klant vraagt schriftelijk gedeeltelijke hoeveelheden of de volledige hoeveelheid van de bestelde goederen op. De leverancier levert vervolgens de gevraagde hoeveelheid aan de klant. 2. De maximale opslagperiode is 90 kalenderdagen. De maximale opslagperiode bedraagt 90 kalenderdagen. De leverancier informeert de klant over het verstrijken van de maximale opslagtermijn. Na het verstrijken van de maximale opslagtermijn kan de leverancier de resterende goederen volledig leveren en factureren. De klant is verplicht de resterende goederen binnen een week na het verstrijken van de maximale opslagtermijn in ontvangst te nemen en te betalen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Na het verstrijken van de maximale opslagtermijn kan de afnemer de leverancier ook opdracht geven de goederen te vernietigen. De leverancier zal de goederen dan vernietigen en in rekening brengen. De afnemer is verplicht de door hem voor vernietiging vrijgegeven goederen volledig te betalen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. De afnemer dient de leverancier uiterlijk een week na het verstrijken van de maximale opslagtermijn opdracht te geven tot vernietiging van de goederen. 4. De afnemer dient de leverancier uiterlijk een week na het verstrijken van de maximale opslagtermijn opdracht te geven tot vernietiging van de goederen. 4. De klant heeft ook na afloop van de maximale bewaartermijn de mogelijkheid om een verlenging van de bewaartermijn van maximaal 3 maanden te vragen. Hij verbindt zich ertoe een dagelijkse vergoeding van € 0,15 per pallet te betalen voor de verlenging van de opslagperiode. De vergoeding wordt eenmaal per maand berekend. De klant is er zich van bewust dat de leverancier de overeengekomen stabiliteitswaarden van de goederen slechts kan garanderen voor een maximale opslagperiode van 90 werkdagen. De met de klant overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de betaling van de opslagvergoeding. Indien de afnemer na het verstrijken van de maximale opslagtermijn weigert de resterende goederen in ontvangst te nemen of indien er binnen 2 weken nadat hij op de hoogte is gesteld van het verstrijken van de maximale opslagtermijn geen reactie van de afnemer is ontvangen, kan de leverancier de goederen vernietigen en in rekening brengen. De klant is verplicht de goederen volledig te betalen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
div class=”elementor-widget elementor-widget-heading” data-id=”e55ee2e” data-element_type=”widget” data-widget_type=”heading.default”>
§ 12 OPSLAG VAN KAARTBOARD, VOLPAPIER EN PAKKETTEN BIJ KLANT
.
.
.
1. het verpakkingsmateriaal mag niet langer dan zes maanden na de productiedatum worden bewaard. Na de vervaldatum kunnen we de technische functionaliteit van de verpakking niet meer garanderen. Het verpakkingsmateriaal moet daarom worden gebruikt in de volgorde waarin het is geleverd. 2. Geopende pallets moeten worden afgevoerd. 2. Geopende pallets moeten weer worden voorzien van afdekplaten en afgedekt met folie worden opgeslagen. Vouwdozen voor automatische verpakkingsmachines moeten worden opgeslagen in de verzendverpakking. 3. bij het stapelen van pallets met losse vellen moet worden opgemerkt dat dit alleen goed kan worden gedaan als de bovenkant over het hele oppervlak gelijkmatig hoog is ingepakt. Pallets met vouwdozen voor automatische verpakkingsmachines mogen daarentegen niet op elkaar worden gestapeld. 4. Bij het opslaan van de verpakking moet worden gestreefd naar een temperatuur van 10-35°C en een relatieve vochtigheid van 40-75%. Bij koelere temperaturen moet het verpakkingsmateriaal in de originele verpakking in de verpakkingsruimten worden bewaard gedurende 24 – 48 uur voor gebruik en voordat het wordt geopend.
div class=”elementor-widget-element-72794b8
§ 13 VOORBEELD VOOR PRODUCTIE
.
.
1. als we drukplaten, litho’s, stansgereedschappen, kopieersjablonen of andere productiemonsters produceren of aanschaffen ten behoeve van de orderverwerking, brengen we deze tegen de gebruikelijke marktprijzen in rekening bij de klant. Daarnaast kunnen we een passend forfaitair bedrag in rekening brengen voor onderhoud, reparatie, vervanging, reiniging, opslag en personeelskosten. 2. De klant is verplicht om de volgende bedragen in rekening te brengen 2. De factuurbedragen voor de productiemonsters moeten strikt netto zonder aftrek van kassakorting worden betaald. Dit geldt ook voor wijzigingen aan de productiemonsters als gevolg van productwijzigingen, technisch noodzakelijke vernieuwingen en productiemonsters voor nieuwe producten. Wij bewaren de productiestalen maximaal twee jaar vanaf de datum van de laatste bestelling. Ze blijven ook na het einde van het contract ons eigendom. De klant kan geen aanspraak maken op eigendom of bezit. Productiestalen die door de klant of namens hem door een derde partij worden aangeleverd, zoals druksjablonen, worden niet langer dan zes maanden bewaard vanaf de datum van de laatste bestelling.
§ 14 PROPERTY PRESERVATION
.
.
.
(1) Wij behouden ons het eigendom van de verkochte goederen voor totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract en een lopende zakenrelatie volledig zijn betaald. Bij betaling per cheque of wissel is het tijdstip van verzilvering bepalend. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als een insolventieprocedure wordt aangevraagd of als derden (bijv. beslagleggingen) toegang hebben tot de goederen van ons. In geval van beslaglegging, inbeslagneming of andere toegang door derden is de klant verplicht ons te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van de goederen en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. De klant draagt de in dit verband gemaakte kosten, in het bijzonder ook de kosten van een vordering door derden, § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 3. De klant is verplicht om de goederen te verzekeren. 3. De klant is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud op eigen kosten voldoende tegen vervangingswaarde te verzekeren tegen brand-, water-, storm- en diefstalschade en deze zorgvuldig te behandelen. (4) Bij contractbreuk door de klant, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht ons conform de wettelijke bepalingen uit het contract terug te trekken en/of de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. De eis tot teruggave omvat niet tegelijkertijd de verklaring van herroeping; wij hebben veeleer het recht om alleen de teruggave van de goederen te eisen en ons het herroepingsrecht voor te behouden. Indien de klant de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden wanneer wij de klant vooraf zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of wanneer het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is. 5. Tot herroeping volgens punt (c) van de Algemene Voorwaarden. Tot herroeping conform punt c) is de klant gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden bovendien de volgende bepalingen. a. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen tegen hun volle waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom naar rato van de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. b. De klant draagt hierbij aan ons tot zekerheid de vorderingen over tegen derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product in hun geheel of ter hoogte van ons eventuele mede-eigendomsaandeel volgens de bovenstaande alinea. Wij aanvaarden de overdracht. De in alinea 2 genoemde verplichtingen van de klant gelden ook voor de overgedragen vorderingen. c. De klant blijft naast ons gemachtigd om de vordering te innen. Wij verplichten ons om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, er geen sprake is van een tekortkoming in zijn betalingscapaciteit en wij geen eigendomsvoorbehoud doen gelden door een recht krachtens lid 4 uit te oefenen. Indien dit het geval is, kunnen wij echter eisen dat de klant ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) informeert over de overdracht. Bovendien hebben wij in dit geval het recht om de bevoegdheid van de klant tot verdere verkoop en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud in te trekken. d. Als de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 20% overstijgt, geven wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze vrij.
§ 15 VERPLICHTE VERKLARINGEN
.
.
(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de klant in het geval van materiële gebreken en gebreken aan de titel, tenzij hieronder anders is bepaald. (2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is in de eerste plaats de schriftelijke overeenkomst over de kwaliteit van de goederen. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst nemen wij geen garanties of beloftes op ons met betrekking tot de kwaliteit van de goederen. Afwijkingen binnen de betreffende kwaliteits- en hoeveelheidstoleranties vormen geen gebrek. Afwijkingen van brochure- en/of reclameopgaven en eerdere aanbiedingen gelden evenmin als een gebrek. Ook het op leveringen gedrukte keurmerk geldt niet als gebrek. 3. Afwijkingen tussen het vervaardigde monster en het machinaal vervaardigde product als gevolg van technische oorzaken gelden niet als tekortkoming. 4. Wij aanvaarden geen garantie of aansprakelijkheid voor drukfouten die de klant niet heeft opgemerkt in een door hem goedgekeurde bestelling. Evenmin aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de door de klant gespecificeerde tests, markeringen, barcodes, illustraties, grafische voorstellingen etc. die op de verpakkingsproducten moeten worden afgedrukt. 5. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor gebreken die optreden op door de klant gespecificeerde materialen, zoals karton, drukvormen, kleefstoffen, enz. karton, drukvormen, lijmen, verven en vernissen. 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die optreden op materialen die door de klant zijn gespecificeerd. 6. Als de klant de service van geselecteerde derden specificeert, zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit deze specificatie. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn specificaties geen afbreuk doen aan de geschiktheid van de goederen voor het door hem beoogde gebruik. Iets anders geldt alleen als wij op de hoogte waren van de ongeschiktheid van de opgegeven materialen of dienstverleners en wij dit voor de klant verborgen hebben gehouden. 7. Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit de specificatie. 7. Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor gebreken waarvan de klant op de hoogte is op het moment van het sluiten van het contract of niet op de hoogte is door grove nalatigheid (§ 442 BGB). Bovendien veronderstellen claims van de klant voor gebreken dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplicht (§§ 377, 381 HGB). Als een gebrek tijdens de levering, de inspectie of op een later tijdstip aan het licht komt, moeten wij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 8. Duidelijke gebreken moeten in elk geval schriftelijk worden gemeld. Duidelijke gebreken moeten in ieder geval onmiddellijk na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons worden gemeld. De klant is ook verplicht om de levering te controleren als er referentiemonsters zijn gestuurd. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld. Indien de klant de goederen niet naar behoren inspecteert en/of ons niet op de hoogte stelt van gebreken, is onze aansprakelijkheid voor het gebrek dat niet tijdig of niet naar behoren werd gemeld, uitgesloten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 9. De klant is niet aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde goederen. (9) Als de geleverde zaak gebrekkig is, kunnen wij in eerste instantie kiezen of wij de nakoming achteraf leveren door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door een zaak te leveren die vrij is van gebreken (vervanging). De nakoming achteraf kan ook bestaan uit het door ons bij de klant uitzoeken van gebrekkige onderdelen van de betreffende levering. Wij behouden ons het recht voor om in totaal drie pogingen tot nakoming achteraf uit te voeren, tenzij dit onredelijk zou zijn voor de klant. Ons recht om nakoming achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast. 10. Wij hebben het recht om de nakoming achteraf te weigeren. Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming achteraf afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de klant. De klant heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in verband met het gebrek in te houden. 11. De klant dient ons de voor de nakoming achteraf benodigde tijd en gelegenheid te geven, in het bijzonder om de gereclameerde goederen ter controle te overhandigen. In het geval van een vervangende levering dient de klant de gebrekkige zaak volgens de wettelijke bepalingen aan ons te retourneren. 12. De klant is verplicht om de gebrekkige zaak aan ons te retourneren. (12) Wij dragen of vergoeden de kosten die nodig zijn voor de controle en de daaropvolgende prestatie, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten en eventueel verhuis- en installatiekosten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij van de klant vergoeding eisen van de kosten die zijn gemaakt als gevolg van het onterechte verzoek om het gebrek te verhelpen (in het bijzonder inspectie- en transportkosten), tenzij het gebrek niet herkenbaar was voor de klant. In dringende gevallen, bijv. bij gevaar voor de bedrijfsveiligheid of ter voorkoming van onevenredige schade, heeft de klant het recht om het gebrek zelf te verhelpen en van ons de daarvoor objectief noodzakelijke kosten terug te vorderen. Wij moeten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van een dergelijke zelfuitvoering, indien mogelijk vooraf. 14. Het recht op zelfuitvoering bestaat niet als wij het recht zouden hebben om een overeenkomstige nakoming achteraf te weigeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de nakoming achteraf mislukt of als een door de klant te stellen redelijke termijn voor de nakoming achteraf zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de klant zich terugtrekken uit het koopcontract of de koopprijs verlagen. In het geval van een onbeduidend gebrek is er echter geen recht op terugtrekking. 15. Aanspraken van de klant op schadevergoeding of vermindering van de koopprijs. Aanspraken van de klant op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten bestaan ook bij gebreken alleen volgens § 15 en zijn voor het overige uitgesloten.
div class=”elementor-widget elementor-widget-widget-heading” data-id=”27a9aa1″ data-element_type=”widget” data-widget_type=”heading.default”>
§ 16 OVERIGE AANSPRAKELIJKHEID
(1) Tenzij anders bepaald in deze AV, inclusief de volgende bepalingen, zijn wij aansprakelijk voor een schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bij opzet en grove nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgrond – in het kader van de verwijtbaarheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn we, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen handelen; onbeduidend plichtsverzuim), alleen aansprakelijk a. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, b. voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. 3. De aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) is beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. (3) De uit lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook tegenover derden en bij plichtsverzuim door personen (ook ten gunste van hen) voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Zij gelden niet indien een gebrek bedrieglijk is verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen is verondersteld en voor aanspraken van de klant volgens de productaansprakelijkheidswet. De klant kan het contract alleen wegens plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, opzeggen of beëindigen als wij voor het plichtsverzuim verantwoordelijk zijn.
§ 17 RECHTEN VAN DERDEN, AUTEURSRECHTEN
.
.
1. De klant is verplicht de industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden te respecteren. De klant is tevens verplicht ons op eerste verzoek te vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten, merkrechten en andere industriële eigendomsrechten en ons schadeloos te stellen voor alle schade die wij lijden als gevolg van het recht van de derde, met inbegrip van eventuele gerechts- en advocaatkosten voor juridische verdediging. 2. De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als dergelijke claims worden ingediend en ons alle benodigde informatie te verstrekken. Wij behouden ons de industriële eigendomsrechten en auteursrechten voor, evenals het eigendom van schetsen, ontwerpen, proefdrukken, monsters, ontwerpen, specificaties, tekeningen, berekeningen, gereedschappen en soortgelijke materialen en voorwerpen. Dit geldt ook voor dergelijke schriftelijke documenten die als “vertrouwelijk” worden aangeduid. De klant moet onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen voordat hij ze aan derden doorgeeft of ze reproduceert. Zelfs een gebruiks- of verkooprecht dat aan de klant is verleend voor bijvoorbeeld een monster, geeft hem niet het recht om te reproduceren.
§ 18 GEHEIM
(1) De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe de werkresultaten van de andere overeenkomstsluitende partij, alsmede alle andere informatie, met name van technische en economische aard, bedoelingen, ervaringen, bevindingen, ontwerpen, fabricageprocessen, tekeningen, specificaties, monsters, modellen, materiaalsamenstellingen en andere informatie en documenten, met inbegrip van de reeds bestaande resultaten, die hen bekend worden als gevolg van de samenwerking in het kader van deze overeenkomst, als strikt vertrouwelijk ten opzichte van derden te behandelen – ook na afloop van de overeenkomst gedurende nog eens vijf jaar -, deze niet toegankelijk te maken voor derden en deze te beschermen tegen toegang door derden, en deze niet het voorwerp te maken van een eigen aanvraag voor industriële eigendomsrechten. (2) De bovenstaande overeenkomst is niet van toepassing op verbonden ondernemingen en derden die bij de uitvoering van het contract betrokken zijn en die overeenkomstige geheimhoudingsverplichtingen met de contractanten zijn aangegaan. (3) De contractuele partners hebben alleen het recht om deze vertrouwelijke informatie door te geven aan eventuele onderaannemers met de voorafgaande toestemming van de andere contractuele partner, onder voorbehoud van het opleggen van geheimhoudingsverplichtingen. (4) De voorgaande verplichtingen zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die bekend was aan een partij voorafgaand aan de bekendmaking ervan in het kader van deze Overeenkomst, die onafhankelijk werd ontwikkeld of anderszins rechtmatig werd verkregen door deze partij, of die algemeen bekend is of wordt zonder schending van deze Overeenkomst. (5) Partijen zullen gepaste stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat werknemers, freelancers en onderaannemers die door hen worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze Overeenkomst ook de voornoemde vertrouwelijkheid in acht nemen. 6. Het verkrijgen van bedrijfsgeheimen door het observeren, onderzoeken, deconstrueren of testen van een product dat in het rechtmatige bezit is van de partij die het product ontvangt en dat gebaseerd is op bedrijfsgeheimen van de partij die het product levert, is verboden. Dit verbod eindigt zodra het betreffende product openbaar is gemaakt. 7. Na beëindiging van dit contract is de partij die het product 7. Na beëindiging van dit contract worden de in documenten e.d. vervatte werkresultaten, met inbegrip van alle kopieën, en andere vertrouwelijke informatie van een contractpartner die in het bezit of onder controle zijn van een andere contractpartner, door deze laatste volledig en onverwijld aan de betrokken contractpartner geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
§ 19 JURISDICTIE
(1) In afwijking van § 438 (1) nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen op grond van materiële gebreken en gebreken aan de titel, met inbegrip van vorderingen op grond van gebreken tot schadevergoeding wegens niet-nakoming, aanvullende nakoming of nevenverplichtingen, een jaar. Onafhankelijk van § 18 lid 1 gelden de wettelijke verjaringstermijnen, voor zover deze door de wetgever op meer dan 24 maanden zijn vastgesteld. 2. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Voor zover aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn aan op het moment van aanvaarding. Dit geldt niet indien een gebrek bedrieglijk is verzwegen. 3. De verjaringstermijn gaat in op het moment van aanvaarding. (3) Andere bijzondere wettelijke bepalingen over de verjaringstermijn, in het bijzonder § 438 lid 1 nr. 1, lid 3, §§ 444, 445b BGB, blijven onaangetast. De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de klant op basis van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in afzonderlijke gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Schadeclaims van de klant volgens § 15 lid 2 zin 1 en zin 2 a. evenals volgens de productaansprakelijkheidswet verjaren uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.
§ 20 RECHT EN JURISDICTIE
(1) Op deze AGV en de contractuele relatie tussen ons en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien de klant een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen, is de exclusieve – ook internationale – bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie onze zetel in Diemelstadt. Hetzelfde geldt als de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsverplichting volgens deze AVV of een voorafgaande individuele overeenkomst is nagekomen of op de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder over exclusieve bevoegdheid, blijven onaangetast.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

§ 1 toepassingsgebied, vorm
1 Op al onze zakelijke relaties met onze handelspartners en leveranciers (“Verkoper”) zijn de deze Algemene Inkoopvoorwaarden (AVVP) van toepassing. Wij zijn actief onder de volgende merknamen “Prima Welle”, “Prima Verpackung” en “Prima Logistik” (hierna staat “Pappenverarbeitungsgesellschaft” uniform voor alle drie de merken). De AIV is alleen van toepassing indien de verkoper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. 2. De AIV is alleen van toepassing indien de verkoper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. De AVV is met name van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende zaken (“Goederen”), ongeacht of de Verkoper de Goederen zelf vervaardigt of deze bij leveranciers inkoopt (§§ 433, 650 BGB). 2. Tenzij anders overeengekomen, gelden de AVV in de versie die van kracht was op het moment van de bestelling van de Koper of in ieder geval in de versie die het laatst in tekstvorm aan de Koper is meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor soortgelijke toekomstige contracten zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeven te verwijzen. 3. Deze AVV zijn exclusief van toepassing. Deze AVP zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden van de Verkoper maken alleen deel uit van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing ervan. Dit toestemmingsvereiste geldt in elk geval, bijvoorbeeld ook als wij de leveringen van de Verkoper zonder voorbehoud accepteren met kennis van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper. Het is ook van toepassing als de Verkoper formeel verklaart dat hij alleen onder zijn voorwaarden wil leveren of presteren en onze bestelling aanvaardt en/of uitvoert. Individuele afspraken die in individuele gevallen met de Verkoper worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op deze AVV. Behoudens bewijs van het tegendeel is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging beslissend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten. 5. Juridisch relevante verklaringen. (5) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de Verkoper met betrekking tot het contract (bijv. het stellen van termijnen, herinneringen, herroeping) moeten schriftelijk worden gedaan, d.w.z. in schriftelijke of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, in het bijzonder in geval van twijfel over de legitimiteit van de persoon die de verklaring doet, blijven onaangetast. (6) Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben alleen een verduidelijkende betekenis. Zelfs zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen derhalve van toepassing, tenzij deze in deze AIV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.
§ 2 CONCLUSIE
1. Onze bestelling wordt geacht ten vroegste bindend te zijn bij schriftelijke indiening of bevestiging. Mondelinge of telefonische bestellingen en overeenkomsten vereisen onze schriftelijke bevestiging om geldig te zijn. De verkoper moet ons vóór aanvaarding wijzen op kennelijke fouten (bijv. spel- en rekenfouten) en onvolledigheden van de bestelling inclusief de bestellingsdocumenten ter correctie of aanvulling; anders geldt de overeenkomst als niet gesloten. 2. De verkoper is verplicht onze bestelling te bevestigen. De verkoper is verplicht onze bestelling binnen een termijn van 2 weken schriftelijk te bevestigen. Wij kunnen onze bestellingen kosteloos annuleren tot ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de verkoper. 3. Een vertraagde acceptatie wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen. 3. een vertraagde aanvaarding geldt als een nieuw aanbod en moet door ons worden aanvaard. 4. Afroepingen van leveringen worden uiterlijk na het verstrijken van 2 weken bindend, tenzij de verkoper binnen deze termijn bezwaar maakt.
§ 3 LEVERTIJD EN LEVERTIJD
(1) De door ons in de bestelling opgegeven en door de verkoper bevestigde leveringsdata en -termijnen zijn bindend. De leveringstermijnen gaan in op de datum van de bestelling. De Verkoper is verplicht om ons onmiddellijk schriftelijk te informeren als het waarschijnlijk is dat hij, om welke reden dan ook, niet in staat zal zijn om de overeengekomen levertijden na te leven. 2. De Verkoper is verplicht om ons onmiddellijk schriftelijk te informeren. 2. Bij de zendingen dient een afleverbon te worden gevoegd. De verkoper is verplicht om op alle afleverbonnen en verzenddocumenten onze bestelnummers te vermelden. 3. de verkoper draagt de kosten voor het verpakken van de goederen en het afvoeren van de verpakking, tenzij deze kosten door ons worden gedragen. Voor het retourneren van de verpakking is een aparte overeenkomst vereist. 4. Indien de verkoper in gebreke blijft bij het nakomen van zijn 4. Indien de verkoper niet of niet binnen de overeengekomen leveringstermijn presteert of indien de verkoper in gebreke is, worden onze rechten – in het bijzonder op ontbinding en schadevergoeding – bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De bepalingen in lid 5 blijven onaangetast. 5. Als de verkoper in gebreke is, hebben wij geen recht op schadevergoeding. Indien de verkoper in gebreke is, kunnen wij – naast verdere wettelijke aanspraken – een forfaitaire vergoeding van onze schade door het in gebreke zijn eisen ter hoogte van 1% van de nettoprijs per afgeronde kalenderweek, maar in totaal niet meer dan 5% van de nettoprijs van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om hogere schade te bewijzen. De verkoper behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat er helemaal geen schade of slechts een aanzienlijk lagere schade is ontstaan.
§ 4 LEVERING, LEVERING, OVERDRACHT VAN RISICO, ONTBINDING
(1) De Verkoper heeft niet het recht om de door hem verschuldigde prestaties te laten verrichten door derden (bijvoorbeeld onderaannemers) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De Verkoper draagt het aanschaffingsrisico voor zijn prestaties, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen (bijv. beperking tot de voorraad). 2. Het leveringsvoorwerp moet de prestaties leveren die zijn overeengekomen. 2. Het leveringsvoorwerp moet presteren zoals overeengekomen en het ontwerp en materiaal moeten voldoen aan de laatste stand van de techniek en de besteldocumenten. 3. De verkoper is verplicht om te voldoen aan alle geldende wetten, verordeningen, officiële en technische voorschriften, VOB (Duitse bouwvoorschriften) en voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de beroepsvereniging (Berufsgenossenschaft). (4) Verzending en levering vinden DDP plaats naar het door ons in Incoterms 2020 aangegeven afleveradres (bestemming). Het retourneren van defecte goederen door ons is altijd voor rekening en risico van de verkoper. 5. Zodra bij koopovereenkomsten de ontvangst van de goederen op het door ons opgegeven afleveradres is bevestigd, gaat het risico op ons over. Bij overeenkomsten van werk en diensten en overeenkomsten van werk en materialen vindt de risico-overgang ten vroegste plaats na voltooiing van de totale opdracht en gezamenlijke oplevering van het werk. De formele aanvaarding wordt geacht te zijn overeengekomen. 6. De overeengekomen leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. De overeengekomen leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. De wijze van transport dient met ons te worden overeengekomen. 7. De levering dient vergezeld te gaan van een afleveringsbewijs. De levering gaat vergezeld van een leveringsbon met vermelding van de datum (afgifte en verzending), de inhoud van de levering (artikelnummer en hoeveelheid) en onze orderidentificatie (datum en nummer). Als de leveringsbon ontbreekt of onvolledig is, zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de verwerking en betaling die hieruit voortvloeien. Een overeenstemmende verzendnota met dezelfde inhoud moet ons apart van de leveringsbon worden toegestuurd. 8. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke schade is voor rekening van de klant. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen gaat op ons over bij overhandiging op de plaats van levering. Indien aanvaarding is overeengekomen, is dit beslissend voor de risico-overgang. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen van de wet op aanneming van werk en diensten ook in geval van aanvaarding. Indien wij met de aanvaarding in gebreke blijven, geldt dit als overdracht of aanvaarding. 9. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. (9) Voor het geval dat wij in gebreke blijven met de aanvaarding, gelden de wettelijke bepalingen. De verkoper moet ons echter ook uitdrukkelijk zijn prestatie aanbieden, wanneer voor een handeling of medewerking onzerzijds (bijv. beschikbaarstelling van materiaal) een bepaalde of bepaalbare kalendertijd is overeengekomen. Als wij in gebreke blijven met de aanvaarding, kan de verkoper een vergoeding eisen voor zijn extra kosten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (§ 304 BGB). Als het contract betrekking heeft op een niet-representabel artikel dat door de verkoper moet worden vervaardigd (individuele productie), kan de verkoper alleen aanspraak maken op verdere rechten als wij hebben toegezegd mee te werken en verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan medewerking.
§ 5 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. de overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, die afzonderlijk moet worden vermeld. Prijsverhogingen worden ten opzichte van ons slechts van kracht indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. 2. Tenzij in individuele gevallen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen niet bindend. Tenzij in individuele gevallen schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs inclusief levering “franco huis” inclusief bijkomende kosten, in het bijzonder verpakking, verzekering, douane en montage. 3. De factuur dient het ordernummer te bevatten. Facturen moeten het in de bestelling vermelde bestelnummer bevatten in overeenstemming met de specificaties van de bestelling. Anders zijn wij gerechtigd de factuur franco aan de verkoper te retourneren. 4. De verkoper is verplicht de factuur te retourneren. (4) De verkoper is verplicht om ons, voor zover de soort prestatie volgens de belastingvoorschriften dit voorschrijft, bij de eerste factuur in een kalenderjaar ongevraagd een kopie van een geldig vrijstellingsbewijs voor de belastingaftrek voor bouwprestaties conform § 48b lid 1 zin 1 van de Duitse wet op de inkomstenbelasting (EStG) te overhandigen. De overeengekomen prijs moet door ons worden betaald binnen 45 kalenderdagen na volledige levering en prestatie (inclusief eventuele overeengekomen aanvaarding) en ontvangst van een correcte factuur met een korting van 3% of netto binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van acceptatie van vervroegde leveringen is de betalingstermijn gebaseerd op de overeengekomen leveringsdatum. 6. Wij zijn geen rente verschuldigd over de door ons verrichte leveringen. 6. Wij zijn geen vertragingsrente verschuldigd. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op betalingsachterstand. 7. (7) Wij zijn gerechtigd tot het vorderen van (7. Wij hebben het recht op verrekening en retentie alsmede het verweer van niet-nakoming van het contract in de mate waarin dit wettelijk is voorzien. In het bijzonder hebben wij het recht om verschuldigde betalingen in te houden zolang wij nog aanspraak kunnen maken op vorderingen tegen de verkoper die voortvloeien uit een onvolledige of gebrekkige nakoming. 8. (8) De verkoper heeft alleen het recht om de overeenkomst te ontbinden. 8. De verkoper heeft alleen recht op verrekening of retentie op basis van tegenvorderingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of die onbetwist zijn.
§ 6 LEVERING ONDER EIGENDOM
. 1. Wij erkennen elk eigendomsvoorbehoud van de verkoper met betrekking tot de bij ons opgeslagen onverwerkte leveringsvoorwerpen in de mate van de volgende bepalingen. 2. Wij kunnen onherroepelijk beschikken over de leveringsvoorwerpen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Alle leveringen van de verkoper worden beschouwd als één doorlopende leveringstransactie. Bij een rekening-courant geldt het voorbehouden eigendom als zekerheid voor de saldovordering van de verkoper. 3. Als wij de leveringsvoorwerpen met andere Indien wij de leveringsvoorwerpen met andere voorwerpen tot een uniforme zaak samenvoegen en de andere zaak als hoofdzaak moet worden beschouwd, dragen wij de mede-eigendom pro rata aan de verkoper over. Voorwaarde is dat de hoofdzaak ons toebehoort. Indien wij het leveringsobject conform de bestemming doorverkopen, dragen wij hierbij de uit de verkoop ontstane vorderingen op onze afnemers met inbegrip van alle nevenrechten over tot de hoogte van de waarde van het voorbehouden goed en totdat alle vorderingen van de verkoper op ons volledig zijn voldaan. 4. Indien wij de voorbehouden goederen samen met andere, niet door de verkoper verkochte goederen of in verwerkte toestand verkopen, geldt de overdracht van de vordering uit de doorverkoop ook voor het bedrag van de waarde van de telkens verkochte voorbehouden goederen. (5) Op schriftelijk verzoek van de verkoper zullen wij, indien daartoe aanleiding bestaat, de verkoper de voor de uitoefening van zijn rechten noodzakelijke informatie verstrekken en de bijbehorende documenten overhandigen. 6. De door de verkoper gehouden zekerheden worden vrijgegeven voor zover hun waarde in totaal meer dan 10% hoger is dan de te waarborgen vorderingen.
§ 7 BEVEILIGINGS- EN EIGENDOMSRECHT
(1) Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op afbeeldingen, plannen, tekeningen, berekeningen, uitvoeringsvoorschriften, productbeschrijvingen en andere documenten. Dergelijke documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de contractuele uitvoering en moeten na voltooiing van het contract aan ons worden geretourneerd. De documenten moeten geheim worden gehouden voor derden, zelfs na beëindiging van het contract. De plicht tot geheimhouding vervalt pas indien en voor zover de in de ter beschikking gestelde documenten vervatte kennis algemeen bekend is geworden. 2. (2) De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op de overeenkomst. (2) De bovenstaande bepalingen gelden mutatis mutandis voor stoffen en materialen evenals voor gereedschappen, sjablonen, monsters, sjablonen en andere voorwerpen die wij de verkoper voor de productie ter beschikking stellen. Dergelijke voorwerpen moeten – zolang ze niet worden verwerkt – afzonderlijk worden opgeslagen op kosten van de verkoper en in redelijke mate worden verzekerd tegen vernietiging en verlies. De vermenigvuldiging van dergelijke voorwerpen is alleen toegestaan in het kader van operationele vereisten en auteursrechtelijke bepalingen. 4. De contractanten zijn niet verplicht om de voorwerpen te vermenigvuldigen. (4. De contractanten zorgen er op gepaste wijze voor dat de werknemers, freelancers en onderaannemers die door hen bij de uitvoering van dit contract worden ingeschakeld, zich eveneens houden aan de voornoemde vertrouwelijkheid. 5. Elke verwerking, vermenging of combinatie (verdere verwerking) door de verkoper van de door ons geleverde artikelen en materialen wordt voor onze rekening uitgevoerd. Als de verkoper het door ons geleverde materiaal verwerkt, combineert, mengt of vermengt met artikelen die niet van hem zijn, verkrijgen wij mede-eigendom van het artikel in de verhouding van de waarde van het geleverde materiaal tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. De verkoper is verplicht het alleen- of mede-eigendom conform § 7 lid 6 voor ons te bewaren. 6. De verkoper is verplicht het materiaal veilig te bewaren. De verkoper bewaart het materiaal met de zorgvuldigheid van een goed koopman voor ons en is verplicht ons onmiddellijk te informeren als ons eigendom bij de verkoper voor derden toegankelijk is of dreigt te worden. De kosten van gerechtelijke stappen zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper is aansprakelijk voor verlies of schade.
§ 8 ONTBINDELIJKE LEVERING
(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op onze rechten in geval van materiële gebreken en gebreken aan de goederen (met inbegrip van verkeerde levering en korte levering, evenals onjuiste montage, gebrekkige montage, bediening of bedieningsinstructies) en in geval van ander plichtsverzuim door de verkoper, tenzij hieronder anders is bepaald. 2. in overeenstemming met de wettelijke bepalingen is de verkoper in het bijzonder aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de goederen de overeengekomen kwaliteit hebben op het moment van risico-overdracht aan ons. In elk geval gelden de productbeschrijvingen die – in het bijzonder door aanduiding of verwijzing in onze bestelling – het onderwerp zijn van de betreffende overeenkomst of op dezelfde wijze als deze AIV in de overeenkomst zijn opgenomen, als een overeenkomst over de kwaliteit. Het maakt geen verschil of de productbeschrijving afkomstig is van ons, van de verkoper of van de fabrikant. 3. Wij zijn niet verplicht de goederen te inspecteren. Wij zijn niet verplicht om de goederen te inspecteren of speciaal onderzoek te doen naar eventuele gebreken bij het sluiten van het contract. Gedeeltelijk in afwijking van § 442 lid 1 zin 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) hebben wij daarom ook onbeperkt recht op vorderingen wegens gebreken als het gebrek ons op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet bekend was als gevolg van grove nalatigheid. 4. Wij zijn niet verplicht de goederen te inspecteren of speciaal onderzoek te doen naar eventuele gebreken bij het sluiten van de overeenkomst. (4) De wettelijke bepalingen (§§ 377, 381 HGB) zijn van toepassing op de handelsplicht tot controle en melding van gebreken met het volgende voorbehoud: Onze controleplicht is beperkt tot gebreken die aan het licht komen bij onze controle van de inkomende goederen onder externe controle met inbegrip van de leveringsdocumenten (bijv. transportschade, verkeerde levering en te korte levering) of die herkenbaar zijn bij onze kwaliteitscontrole in het kader van de steekproefprocedure. Als acceptatie is overeengekomen, is er geen verplichting tot inspectie. Anders is het afhankelijk van de mate waarin een inspectie haalbaar is in de normale gang van zaken, rekening houdend met de omstandigheden van het individuele geval. Onze verplichting tot kennisgeving van later ontdekte gebreken blijft onaangetast. Ongeacht onze onderzoeksplicht wordt onze kennisgeving van gebreken geacht zonder onnodige vertraging en tijdig te zijn gedaan als deze binnen 10 werkdagen na ontdekking of, in het geval van duidelijke gebreken, na levering wordt verzonden. Indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat er sprake is van een gebrek en indien als gevolg daarvan een nadere inspectie van de leveringsvoorwerpen noodzakelijk is, dient de kennisgeving van het gebrek pas binnen 10 kalenderdagen nadat de resultaten van de inspectie beschikbaar zijn door de verkoper te worden ontvangen. De inspectie wordt uitgevoerd door een openbaar benoemde en beëdigde deskundige van de Kamer van Koophandel en Industrie die verantwoordelijk is voor de plaats van het leveringsadres. 6. De Verkoper draagt de kosten van de inspectie van een vermoed gebrekkig leveringsartikel. (6) De nakoming achteraf omvat ook de verwijdering van de gebrekkige zaak en de herinstallatie ervan als de zaak overeenkomstig haar soort en gebruiksdoel in een andere zaak is ingebouwd of aan een andere zaak is bevestigd; onze wettelijke aanspraak op vergoeding van de desbetreffende kosten blijft onaangetast. De kosten die nodig zijn voor de controle en de nakoming achteraf, komen ten laste van de verkoper, ook als blijkt dat er in werkelijkheid geen sprake was van een gebrek. 7. Aansprakelijkheid voor schade. (7) Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding in het geval van een onterecht verzoek om een gebrek te verhelpen, blijft onaangetast; wij zijn in dit opzicht echter alleen aansprakelijk als wij erkenden of grof nalatig waren in het niet erkennen dat er geen gebrek was. 8. Onverminderd onze wettelijke rechten en de bepalingen in artikel 6 geldt het volgende: indien de verkoper niet voldoet aan zijn verplichting om het gebrek te verhelpen – naar onze keuze door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervanging) – binnen een door ons gestelde redelijke termijn, kunnen wij het gebrek zelf verhelpen en van de verkoper vergoeding van de hiervoor vereiste kosten of een overeenkomstig voorschot eisen. Als nakoming achteraf door de verkoper is mislukt of voor ons onredelijk is (bijv. vanwege bijzondere urgentie, risico voor de bedrijfsveiligheid of dreigende onevenredige schade), hoeft er geen termijn te worden gesteld; wij stellen de verkoper onverwijld, indien mogelijk vooraf, op de hoogte van dergelijke omstandigheden. In een dergelijk geval hebben wij het recht om, na voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper, gebreken te verhelpen op kosten van de Verkoper of een dekkingsaankoop te doen op kosten van de Verkoper, indien dit noodzakelijk is om onderbrekingen in onze bedrijfsactiviteiten te voorkomen of te verkorten. 9. In het geval van een materiële tekortkoming in de levering van een product, zijn wij gerechtigd om de 9. In geval van een wezenlijk gebrek of een eigendomsgebrek hebben wij overigens het recht om de koopprijs te verminderen of om ons terug te trekken uit het contract in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bovendien hebben wij het recht om schadevergoeding en onkostenvergoeding te eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
§ 9 ONTBINDING
1. In geval van overmacht, staking, uitsluiting, overheidsingrijpen of andere belangrijke bedrijfs- of verkoopstoringen hebben wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken of de aanvaarding van de levering voor een redelijke termijn uit te stellen, indien de bestelde goederen niet of slechts onder economisch aanzienlijk moeilijkere omstandigheden kunnen worden gebruikt. 2. Indien een van de contractanten insolvent wordt of zijn betalingen staakt, indien zijn financiële situatie aanzienlijk verslechtert of indien er een insolventieprocedure wordt aangevraagd of geopend tegen zijn vermogen, kan de andere contractant zich terugtrekken uit het nog niet uitgevoerde deel van het contract. In geval van herroeping hebben wij het recht, ongeacht de rechtsgrond, de goederen op kosten en risico van de verkoper terug te zenden of bij een derde op te slaan.
§ 10 RECHT VAN DE LEVERANCIER
(1) Onze wettelijke regresrechten binnen een leveringsketen (regres van de leverancier volgens §§ 445a, 445b, 478 BGB) komen ons onbeperkt toe naast de vorderingen wegens gebreken. In het bijzonder hebben wij het recht om van de verkoper precies die nakoming achteraf (reparatie of vervangende levering) te eisen die wij in het individuele geval aan onze klant verschuldigd zijn. Ons wettelijk keuzerecht (§ 439 lid 1 BGB) wordt hierbij niet beperkt. 2. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. (2) Voordat wij een vordering van onze klant wegens gebreken erkennen of inwilligen (inclusief vergoeding van kosten volgens §§ 445a lid 1, 439 lid 2 en 3 BGB), stellen wij de verkoper hiervan op de hoogte en vragen om een schriftelijke verklaring waarin de feiten van het geval kort worden toegelicht. Als er niet binnen een redelijke termijn een gemotiveerde verklaring wordt ingediend en als er geen minnelijke schikking wordt getroffen, geldt de door ons daadwerkelijk toegekende vordering voor gebreken als verschuldigd aan onze klant. In dit geval rust op de verkoper de bewijslast van het tegendeel. 3. Onze vorderingen van de leverancier 3. Onze aanspraken uit leveranciersverhaal gelden ook als de gebrekkige goederen door ons of een andere ondernemer verder verwerkt zijn, bijv. door inbouw in een ander product.
§ 11 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PRODUCENT
(1) Als de verkoper verantwoordelijk is voor schade aan een product, vrijwaart hij ons voor aanspraken van derden, voor zover de oorzaak binnen zijn controle en organisatie ligt en hij zelf aansprakelijk is tegenover derden. 2. In het kader van zijn vrijwaringsverplichting vergoedt de verkoper kosten conform §§ 683, 670 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) die voortvloeien uit of verband houden met een aanspraak van derden, inclusief door ons uitgevoerde terugroepacties. Wij informeren de verkoper over de inhoud en omvang van terugroepacties – voor zover dit mogelijk en redelijk is – en geven hem de gelegenheid om commentaar te geven. Verdere wettelijke aanspraken blijven onaangetast.
§ 12 OVERIGE AANSPRAKELIJKHEID
(1) Indien de Verkoper in gebreke is, hebben wij het recht om voor elke volle week van de vertraging 0,2% van de waarde van de bestelling te vorderen voor de schade die voor ons voortvloeit uit de vertraging, in totaal beperkt tot 5% van de waarde van de bestelling, zonder dat enig bewijs van schade vereist is. Het resulterende bedrag wordt verrekend met onze schadeclaims. Het opeisen van een contractuele boete hoeft niet gereserveerd te worden op het moment van acceptatie. Zij kan worden ingeroepen tot de laatste betaling.
§ 13 RECHTEN VAN DERDEN, AUTEURSRECHTEN
(1) De Verkoper is verplicht de industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden te respecteren. De verkoper is tevens verplicht ons op eerste verzoek te vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten, merkrechten en andere industriële eigendomsrechten en ons schadeloos te stellen voor alle schade die wij lijden als gevolg van het recht van de derde, met inbegrip van eventuele gerechtskosten en advocatenkosten voor de juridische verdediging. 2. De verkoper dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien dergelijke aanspraken geldend worden gemaakt en dient ons alle noodzakelijke informatie te verstrekken. 3. Wij behouden ons de industriële eigendomsrechten en auteursrechten voor, evenals de eigendom van schetsen, ontwerpen, proefdrukken, monsters, ontwerpen, specificaties, tekeningen, berekeningen, gereedschappen en soortgelijke materialen en voorwerpen. Dit geldt ook voor dergelijke schriftelijke documenten die zijn aangeduid als “vertrouwelijk”. De Verkoper heeft onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig voordat hij ze aan derden doorgeeft of ze reproduceert. Zelfs een aan de verkoper verleend gebruiks- of verkooprecht voor bijvoorbeeld een monster geeft hem niet het recht tot reproductie.
§ 14 BEËINDIGING
(1) De wederzijdse vorderingen van de contractanten verjaren overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is bepaald. (2) In afwijking van § 438 (1) nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken 3 jaar vanaf de risico-overgang. Voor zover aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met de aanvaarding. De verjaringstermijn van 3 jaar geldt dienovereenkomstig ook voor aanspraken op grond van gebreken, waarbij de wettelijke verjaringstermijn voor zakelijke aanspraken van derden op afgifte van goederen (§ 438 lid 1 nr. 1 BGB) onaangetast blijft; bovendien verjaren aanspraken op grond van gebreken in geen geval zolang de derde het recht nog tegen ons kan doen gelden – in het bijzonder bij het ontbreken van een verjaringstermijn. De verjaringstermijnen van het kooprecht inclusief de bovengenoemde verlenging gelden – voor zover wettelijk bepaald – voor alle contractuele aanspraken op gebreken. Voor zover wij ook aanspraak kunnen maken op buitencontractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van een gebrek, geldt hiervoor de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB), tenzij de toepassing van de verjaringstermijnen van het kooprecht in afzonderlijke gevallen tot een langere verjaringstermijn leidt.
§ 15 REACH-verordening (VO (EG) NR. 1907/2006)
(1) De verkoper garandeert ons dat hij zal voldoen aan alle bestaande vereisten van de REACH-verordening, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, met betrekking tot de stoffen die aan ons worden geleverd, in het bijzonder dat hij de nodige preregistraties/registraties bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen zal uitvoeren. Bovendien garandeert de verkoper dat de aan ons geleverde stoffen geen SVHC (Substances of Very High Concern – zeer zorgwekkende stoffen) bevatten zoals gedefinieerd in artikel 57 en volgende van de REACH-verordening. REACH-verordening in concentraties van 0,1%. 2. Indien een of meer van de geleverde/geleverde stoffen een concentratie van 0,1% overschrijdt, dient de Verkoper ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. (3) De Verkoper dient te voldoen aan de opslagverplichtingen voorzien in de REACH-verordening en dient ons onverwijld en kosteloos te voorzien van alle informatie die door ons wordt vereist en voorzien in de REACH-verordening. Bovendien garandeert de Verkoper ons de juistheid van de verstrekte informatie, in het bijzonder in de chemische veiligheidsrapporten en veiligheidsinformatiebladen. 5. (4) De Verkoper dient ons alle informatie te verstrekken die wij nodig hebben en die voorzien is in de REACH-verordening. (5) De Verkoper vrijwaart ons op eerste verzoek tegen alle claims van derden en alle kopers in de toeleveringsketen, voor zover deze gebaseerd zijn op een verwijtbare schending van de REACH-verordening door de Verkoper. Dit omvat ook de noodzakelijke kosten van een juridische verdediging. Wij zullen de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke claims.
§ 16 KEUZE VAN RECHT EN JURISDICTIE
(1) Op deze GPC en de contractuele relatie tussen ons en de Verkoper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien de verkoper een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve – ook internationale – bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie onze statutaire zetel. Hetzelfde geldt als de verkoper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsverplichting volgens deze GPC of een voorafgaande individuele overeenkomst is nagekomen of op de algemene bevoegde rechtbank van de verkoper. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve jurisdictie, blijven onaangetast.